“המטפלת”

תנאי שימוש

אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר “המטפלת” הפועל בכתובת https://caretaker.co.il/ (להלן: “האתר“) ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר שלנו (להלן: “השירותים“).

האתר משמש כאינדקס חינמי במסגרתו ניתן להשוות מחירים של דיור מוגן, בתי אבות לעצמאיים, בתי אבות סיעודיים בפריסה ארצית. בין היתר, האתר מכיל מנועי חיפוש, מצביעים שונים וקישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים חלקם ע”י האתר וחלקם שלא באמצעותו. בכלל האמור, מובהר כי האתר אינו יכול לפקח/לשלוט על הקישורים ואינו מתחייב כי הקישורים הנוספים יובילו את הגולשים לאתר/ים פעילים ואין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה בפעילות צדדים שלישיים.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתנאי שימוש אלו, לתנאי השימוש לבעלי עסקים הנמצאים בקישור https://caretaker.co.il/business-terms/ ומדיניות הפרטיות הנמצאת בקישור https://caretaker.co.il/privacy-policy-2/ (להלן: “התקנון“). בהתאם לכך, הגולש מצהיר ומסכים בזאת, כי הנהלת האתר (לרבות כל התוכן המוצג בו), אינה אחראית למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינה אחראית לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ”ל. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים ועל הגולש העושה בהם שימוש.

למען הסר ספק, מובהר כי כל הנתונים והפרמטרים המוצגים באתר מתייחסים להרכב השירותים והמתקנים המצויים במוסדות המפורסמים באתר בלבד ואין התייחסות כלל למחירי השירותים ולדמי השימוש במתקנים הנ”ל. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, הבעת דעה, עמדה, והאחריות חלה על המפרסם ועל הגולש בלבד ואין הנהלת האתר, צד בעניין בהתקשרות זו.

 1. הגדרות
  1. גלישה/שימוש באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
  2. גולש“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בבעל עסק, הנהלת האתר ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
  3. מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.
 2. הגבלות שימוש באתר
  1. כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
  2. אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים וכדומה יש לפנות להנהלת האתר.
  3. הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם גולש אחר בתקופת המניעה.
 3. הרשמה לאתר
  1. בעת כניסתך הראשונה לאתר תתבקש להזין פרטים אישיים שונים על מנת לאפשר את השימוש במוצרי ושירותי האתר.
  2. מובהר כי אתה תהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטי השימוש שלך חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. בכלל האמור, אתה האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי השימוש שלך. במידה ותאבד/תשכח את הסיסמא לכניסה לאתר, תוכל לבקש מן הנהלת האתר ביצוע איפוס סיסמה.
  3. הנהלת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום כל אדם כגולש רשום ו/או לבטל רישום של גולש רשום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר במקרים הבאים:
   1. הגולש הפר את תנאי השימוש לאתר ו/או את תנאי התקנון.
   2. הגולש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.
 4. זכויות קנייניות
  1. האתר יהא רשאי לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
  2. אלא אם נאמר אחרת, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול בו. לפיכך אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו במידע באתר, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר.
  3. האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות הגולשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. הנהלת האתר תהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ותוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
  4. בעלי עסקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין כלשהם ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
  5. כל המפר תקנון זה ישפה את הנהלת האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
 5. יישום לאתר ולשירותיו
  1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר.
  2. האתר אינו מתחייב לכך שהמחירים המוצגים בו משקפים בהכרח את מחיר השירותים הסופי כפי שיוצג על ידי בית העסק ו/או נותן שירותים וייתכנו שירותים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים לגולש באתר.
 6. העדר אחריות הנהלת האתר
  1. הגולש פוטר בזאת ומשחרר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לגולש ו/או מי מטעמו בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  2. הגולש מצהיר כי אין הנהלת האתר אחראית לתוכן ו/או לזמינות האתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
  3. הנהלת האתר אינה אחראי לתגובות גולשים/ביקורות או לשימושים שיעשו אחרים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים המופיעים באתר.
  4. כל הסתמכות הגולש על תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
  5. למען הסר ספק, מובהר כי האתר אינו צד לכל עסקה בין הגולשים לבין צדדים שלישיים, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בעניין זה.
 7. תלונות בנוגע לתוכן

בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד “צור קשר” לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

*************************